администратор на НКР
държавен експерт в дирекция "Икономическа и социална политика"

Емилия Лазарова
тел.: (02) 940 2430
e-mail: E.Lazarova@government.bg


администратор на НКР
главен експерт в дирекция "Икономическа и социална политика"

Теодора Влаевска
тел.: (02) 940 2967
e-mail: T.Vlaevska@government.bg


Интернет страница на Министерския съвет за концесиите
www.conces.government.bg

В страницата се поддържа актуална информация за нормативната уредба за концесиите
и указания и методически документи за нейното прилагане, новини и съобщения
в областта на концесионната дейност.


версия 3.1.1