Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл.7. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА недвижимия имот, предмет на настоящия договор срещу годишна концесионна вноска в размер на левовата равностойност на 2033 (две хиляди, тридесет и три) евро, платими по фиксирания курс на БНБ.
Чл.8. Концесионната вноска, индексирана с коефицент за инфлация за предходната година се заплаща по банков път или в касата на КОНЦЕДЕНТА до 31 март на текущата година.
Чл.9. Задължението за заплащане на концесионна вноска за концесионния обект е в сила от началото на втората година, от срока, за който се предоставя концесията, като първата една година се приема, че е гратисен период, през който КОНЦЕСИОНЕРА , предвид направените от него инве-стиции за ремонт и възстановяване на обекта, няма задължение да заплаща концесионна вноска.