Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.29.Концесонният договор се прекратява с изтичане срока на концесията.
Чл.30. Договорът се прекратява от КОНЦЕДЕНТА без предизвестие в следните случаи:
1.При погиване на обекта на концесията - от датата на погиването;
2.При смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице концесионер с правоприемник - от датата на смъртта, съответно на прекратяването;
3.При влязло в сила решение на съда за обявяване в несъстоятелност на концесионера - от датата на влизане в сила на решението;
4.Неизпълнение на следните задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА:
4.1.Забави плащането на концесионната вноска повече от 3 (три) месеца след срока, посочен в чл.8.
4.2.Забави с повече от три месеца, изпълнението на задължението за инвестициите в обекта за съответната година.
4.3.До две години от началото на Договора, не разкрие работните места, за които е поел задължение.
4.4.Не застрахова недвижимия имот.
4.5.Предостави права върху недвижимия имот на трети лица.
4.6.Изгражда сгради и трайни съоръжения върху прилежащата към обекта земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
4.7.Забави повече от ТРИ месеца, считано от началото на текущата година, задължителната ежегодна информация за състоянието на обекта, както и забави повече от три месеца, считано от началото на текущата година, ежегодното представяне на документите, свързани с изпълнението на инвестициите и разкриването на работни места по договора за концесия.
5. При промяна на съответната нормативна уредба на страната.
Чл.31.Настоящия договор се прекратява по взаимно съгласие на страните без да си дължат предизвестие.
Чл.32.Прекратяването на концесионния договор може да се осъществи и по реда предвиден в раздел V "Прекратяване на концесионния договор" от Закона за концесиите.