Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 18.Като гаранция за изпълнение на задължението за ремонт и преус-тройство на обекта в състояние с оглед на неговото функционално пред-назначение преди подписване на Договора КОНЦЕСИОНЕРЪТ открива в одобрена от КОНЦЕДЕНТА , банка безусловна и неотменяема банкова гаранция от одобрена от Концедента банка в размер на 10% от предвидените инвестиционни разходи за изпълнение на това задължение на концесионера, а именно 1204.60/хиляда двеста и четири и 0.60/лева, която гаранция, след изпълнение на посоченото задължение се освобождава.
Чл.19.Като гаранция за изпълнение на задължението за текущ ремонт и поддържане на обекта в състояние , съответстващо на неговото функцио-нално предназначение през целия период на концесията, при подписването на Договора, КОНЦЕСИОНЕРЪТ внася по сметката на КОНЦЕДЕНТА или в касата на последния, сумата 2 000 /две хиляди/ лева, която сума се връща след изтичане на срока на концесията или при предсрочно прекратяване на договора не по вина на КОНЦЕСИОНЕРА.
Чл.20.(1)Като гаранция за изпълнение на задължението за редовно плащане на годишните концесионни вноски, при подписване на Концесионния договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ внася по сметка на Община Перник, или в касата на същата, сума в размер на договорената при явяването на конкурса, годишна концесионна вноска - 2033 (две хиляди, тридесет и три) евро или левовата равностойност. След изтичане на Договора или при предсрочно прекратяване на договора не по вина на КОНЦЕСИОНЕРА сумата се връща.
(2)Изпълнението на настоящия договор от страна на КОНЦЕСИОНЕРА се гарантира от правото на КОНЦЕДЕНТА да прекрати едностранно договора с едномесечно предизвестие при неизпълнение на основните задължения на КОНЦЕСИОНЕРА.
Чл.21.При забавяне на плащането на договореното концесионно възнаграждение, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 2 % от годишното концесионно възнаграждение за всеки календарен просрочен ден, но не повече от 50%, от годишното концесионно възнаграждение.
Чл.22.В случай, че реално претърпените вреди на КОНЦЕДЕНТА са по- големи от неустойката по предходния член, то последният има право да търси обезщетение по общите правила, определени в действащото в страната законодателство.