Имуществени задължения на концедента
Чл.11. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
1.Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
2.Да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни програми и работни проекти.
3.Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на експлоатация.
4.Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните актове за това.