Имуществени права на концедента
Чл.10.Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
1.Да получава договореното концесионно възнаграждение в сроковете и при условията, описани в РАЗДЕЛ ІІІ.
2.Да приеме обекта след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, ведно с направените подобрения върху същия, без задължения за плащане на разходите направени от КОНЦЕСИОНЕРА за извършване на същите.
3.Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор като за целта, той или упълномощени от него лица, имат право на достъп до недвижимия имот и на информация относно осъществяваните дейности.
4.Да прекрати договора, при констатация че КОНЦЕСИОНЕРЪТ нарушава функционалното предназначение на обекта на концесията, като ТУРИСТИЧЕСКИ.
5.Да прекрати договора, в случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ с действи-яствията си по време на ползването на обекта, нарушава императивни разпоредби във връзка с опазване на природната среда, както и указанията и задължителните норми на поведение, посочени в Екологичния анализ.
6.Да прекрати договора, ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълнява останалите задължения, предвидени в настоящия договор, както и условията на предоставената концесия.
7.Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
8.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.