Имуществени задължения на концесионера
Чл.13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
1.В срок от 6 (шест) месеца след одобряване на проекта за обекта, но не по-късно от една година след подписване на договора да се извърши ремонт и преустройство на обекта, при което:
- обособи за туристите туристическа столова и кухня.
- обособи за туристите, три броя спални помещения.
- приспособи част от първия етаж като ресторантско помещение, за извършване на ресторантска дейност
- обособи останалата част от спалните помещения за ползува-нето му за хотелни нужди.
2.Да заплаща на КОНЦЕДЕНТА уговореното концесионно възнаграждение, по начин и ред определени в настоящия договор.
3.Да осъществи инвестициите, както следва:
-начални инвестиции в обекта на концесията (за ремонтни работи) - 12046 лв.
-за останалия период на концесията общо 61729 лева.
4.Да разкрие работни места в обекта - 13 броя.
5.Да застрахова за своя сметка недвижимия имот.
6.На основание чл.11, ал.4 от ЗМДТ, концесионера е данъчно задължено лице за концесията.
7.Да не предоставя права върху недвижимия имот на трети лица.
8.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или имота - предмета на настоящия договор.
9.Да спазва изискванията, във връзка с опазване на природната среда, както и препоръките дадени в Концесионния екологичен анализ.
10.Да изпълнява инвестиционната програма, представена от него при участието му в търга, която е неразделна част от настоящия договор.
11.Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните технологични изисквания.
12.Да изпълнява в сроковете и по начина всички предписания на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните органи.
13.Да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
14.Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху прилежащия, към сградата терен.
15.Да не предявява претенции за обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
16.В началото на всяка година да предоставя на общината информация, в това число и документи, свързани с изпълнението на инвестициите и разкриването на работни места по договора за концесия.
17.Да предостави недвижимия обект на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на договора в състояние, годно за експлоатация му и при условията на раздел І, т. 2.