Имуществени права на концесионера
Чл.12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
1.Да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот за дейностите, визирани в раздел І, чл.4.
2.Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
3.Да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот инженерна инфраструктура.
4.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва съгласно този договор.