Пълно описание на предмета на концесията
Чл.1. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА при условията на този договор: право на експлоатация върху обект и услуга от обществен интерес (концесия) за Управление, стопанисване и поддръжка на общинския обект "ХИЖА "СЕЛИМИЦА" , като обект за активен отдих и социален туризъм на територията на Община Перник" ", находящ се в землището на с. Кладница, Пернишка община.
Чл.2. Като обект на концесия се предоставя двуетажна сграда със застроена площ от: 138 кв. м..... и прилежащ към сградата - терен, целия с площ от 6 585 кв.м.