Решение за определяне на концесионер №441 от 30.11.2009 - решение на Общински съвет - Перник за определяне на концесионер
Р Е Ш Е Н И Е

№ 441

I. Определя "АЙДО-С" ООД, гр.Перник за концесионер за обект - публична общинска собственост, представляващ Хижа "Селимица", находяща се в землището на с.Кладница, общ. Перник", подробно описан в Решение № 393/28.07.2009 г. на Общински съвет Перник
II. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните елементи на концесията, както следва:
1. Размер на годишното концесионно плащане - 2033 /две хиляди и тридест и три/ евро.
2. Инвестиции за срока на концесията, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията, както следва: в обекта - 24 806 /двадест и четири хиляди осемстотин и шест/ евро. В инфраструктурата - 12 931 /дванадест хиляди деветстотин тридесет и едно/ евро.
3. Разкриване на работни места - 13 броя.
4. Срок на концесията - 15 години.
III. Определя срок четиринадесет дни след изтичане срока на обжалване по чл.58, ал.3 от ЗК за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
IV. Определя Кмета на Община Перник за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.

2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
V. 1.Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 393 на Общински съвет Перник, взето по протокол № 8/28.07.2009 год. и направената от "АЙДО-С" ООД,гр.Перник, представлявано от Иван Руменов Дойчинов оферта за участие в откритата процедура.
2. Концесионерът да представи гаранция за изпълнение на задълженията си по концесионния договор, съгл. решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.
3. Паричните постъпления от концесионните плащания да се разпределят от Общински съвет -Перник (чл.82 от ЗК).
VI. Концесионният договор влиза в сила в срок от датата на подписването му при условията, определени в него, като в три дневен срок от подписването му да се изпрати екземпляр до Общински съвет-Перник(чл.64,ал.2 от ЗК).