Партида № O - 00827
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от
общината

Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №393 от 28.07.2009 - решение на общински съвет - Перник за предоставяне на концесия
Р Е Ш Е Н И Е

№ 393


І. Обявява процедура по предоставяне на концесия за услуга при следните параметри:

1.Предмет и обект на концесията за услуга : "Управление, стопанисване и поддръжка на общински обект "ХИЖА " СЕЛИМИЦА", като обект за активен отдих и социален туризъм на територията на Община Перник", находяща се в село Кладница, община Перник, планина Витоша.
2.Вид на процедурата: Открита процедура за определяне на концесионер.
3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията:
3.1.експлоатация на обекта като туристически обект от обслужване на туристи с туристическа столова и туристическа спалня.
3.2.експлоатация на обособена част от обекта като ресторант и на обособена част от спалните помещения, като хотел.
3. Максимален срок на концесията: 15 години.
4. Начално предложение за годишна концесионна вноска: левовата равностойност на 1 540 (хиляда петстотин и четиридесет) евро.
5. Начална дата на концесията: датата на сключване на договора.
6. Условия за осъществяване на концесията: концесионерът е длъжен да поддържа в добро състояние недвижимия имот и да не препятства ползването му за основното му предназначение - място за активен отдих и социален туризъм.
7. Основните права и задължения на страните по концесионния договор са, както следва:
7.1. Концедентът има право:
- да получава договореното концесионно възнаграждение;
.-да приеме обекта след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, ведно с направените подобрения върху същия, без задължения за плащане на разходите направени от КОНЦЕСИОНЕРА за извършване на същите.
-да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор като за целта, той , или упълномощени от него лица, имат право на достъп до недвижимия имот и на информация относно осъществяваните дейности.
-да прекрати договора, при констатация че КОНЦЕСИОНЕРЪТ нарушава функционалното предназначение на обекта на концесията, като ТУРИСТИЧЕСКИ.
-да прекрати договора, в случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ с действияствията си по време на ползването на обекта, нарушава императивни разпоредби във връзка с опазва-не на природната среда, както и указанията и задължителните норми на поведение, по-сочени в Екологичния анализ на концесионния обект.
-да прекрати договора, ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълнява останалите задължения, предвидени в Концесионния договор, както и условията на предоставената концесия.
-да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
-да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
7.2. Концедентът е длъжен:
- да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор;
-да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни програми и работни проекти;
-да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на експлоатация;
-да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните актове за това
-да осъществява постоянен контрол върху дейността на КОНЦЕСИОНЕРА по отно-шение на спазване на задължени ята, посочени в Екологичния анализ на обекта.
7.3. Концесионерът има право:
-да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот за дейностите, които са предмет на концесията;
-да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията;
-да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот техническа инфраструктура и да предприема действия по поддръжката и обновяването й;
- да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни;
- да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва съгласно този договор.
7.4. Концесионерът се задължава:
- да заплаща на КОНЦЕДЕНТА уговорената годишна концесионна вноска по начин и ред, определени в Концесионния договор.
- да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е спечелил концесионната процедура, като в срок до 6 (шест) месеца след подписване на Концесионния договор, да извърши ремонт и преустройство на обекта, при което:
а/ обособи за туристите туристическа столова и възможност да ползват кухнята
б/ обособи за туристите, част от спалните помещения -не по-малко от 50% , за туристическа спалня.
в/ приспособи част от първя етаж като ресторантско помещение, за извършване на ресторантска дейност
г/ обособи останалата част от спалните помещения за ползуването й за хотелни нужди.
- да застрахова за своя сметка недвижимия имот;
- да изпълнява инвестиционната програма, представена от него при участието му в процедурата;
- да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти и обществения ред;
- да предоставя на общината информация, в това число и документи, свързани с изпълнението на договора за концесия;
- да предостави недвижимия обект на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на договора.
8. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители: не се предвиждат условия за предоставяне на обекта на концесията на трети лица под каквато и да е форма.
9. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения:
9.1.гаранция за изпълнение на задължението за ремонт и преустройство на преди подписване на Договора- безусловна и неотменяема банкова гаранция от одобрена от Концедента банка в размер на 10% от предвидените инвестиционни разходи
9.2.гаранция за -изпълнение на задължението за текущ ремонт и поддържане на обекта сумата 2000 /две хиляди/лева, която сума се връща след изтичане на срока на концесията.
9.3.гаранция за изпълнение на задължението за редовно плащане на годишните концесионни вноски, сума в размер на договорената при явяването на конкурса, годишна концесионна вноска.
10.Условия за извършване на концесионното плащане, когато такова се предвижда, включително:
10.1. Размерът на предложената и приета годишна концесионна вноска започва да се плаща от началото на втората година на концесионния период.
10.2.Предвижда се едногодишен гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане.
10.3.Ред за извършване на концесионното плащане: сумите предвидени за плащане от КОНЦЕСИОНЕРА се заплащат в началото и в средата на текущата година по банков път по сметка на Община Перник.
11. Изисквания, свързани с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред: експлоатацията на обекта не може да нарушава равновесието в съществуващата екосистема, както и да води до унищожаване на растителните и животински видове в и около обекта на концесия. В тази връзка КОНЦЕСИОНЕРА е длъжен да изпълнява изискванията,посо-чени в Екологичния анализ на обекта.

12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ задължително застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на КОНЦЕДЕНТА, обекта на концесията.
13. Утвърждава критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест, както следва:
13.1 К1- най висока концесионна вноска - 50 т.;
13.2. К2 - инвестиции в обекта на концесията - 20 т.;
12.3. К3 - инвестиции в инфраструктурата около обекта - 15 т.;
13.4. К4 - разкриване на работни места - 10 т.;
13.5. К5- предложения благоприятни за концедента - 5 т.
Максималния брой точки, който може да получи едно предложение е 100, т.е.
К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 100
II.Одобрява правния, техническия , екологичния и финансово-икономическия анализ , както и останалите книжа, по изготвения информационен пакет документи за концесията
ІІI. Възлага на Кмета на Община Перник да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесия за услуга с предмет : "Управление, стопанисване и поддръжка на общински обект "ХИЖА " СЕЛИМИЦА", като обект за активен отдих и социален туризъм на територията на Община Перник", при спазване установените правила по Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите.
IV.Възлага на Кмета на Община Перник да подпише Концесионния договор.
V. Възлага на Кмета на Община Перник да обнародва настоящето решение в Държавен вестник в законоустановения срок.

Решение за определяне на концесионер №441 от 30.11.2009 - решение на Общински съвет - Перник за определяне на концесионер
Р Е Ш Е Н И Е

№ 441

I. Определя "АЙДО-С" ООД, гр.Перник за концесионер за обект - публична общинска собственост, представляващ Хижа "Селимица", находяща се в землището на с.Кладница, общ. Перник", подробно описан в Решение № 393/28.07.2009 г. на Общински съвет Перник
II. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните елементи на концесията, както следва:
1. Размер на годишното концесионно плащане - 2033 /две хиляди и тридест и три/ евро.
2. Инвестиции за срока на концесията, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията, както следва: в обекта - 24 806 /двадест и четири хиляди осемстотин и шест/ евро. В инфраструктурата - 12 931 /дванадест хиляди деветстотин тридесет и едно/ евро.
3. Разкриване на работни места - 13 броя.
4. Срок на концесията - 15 години.
III. Определя срок четиринадесет дни след изтичане срока на обжалване по чл.58, ал.3 от ЗК за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
IV. Определя Кмета на Община Перник за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.

2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
V. 1.Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 393 на Общински съвет Перник, взето по протокол № 8/28.07.2009 год. и направената от "АЙДО-С" ООД,гр.Перник, представлявано от Иван Руменов Дойчинов оферта за участие в откритата процедура.
2. Концесионерът да представи гаранция за изпълнение на задълженията си по концесионния договор, съгл. решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.
3. Паричните постъпления от концесионните плащания да се разпределят от Общински съвет -Перник (чл.82 от ЗК).
VI. Концесионният договор влиза в сила в срок от датата на подписването му при условията, определени в него, като в три дневен срок от подписването му да се изпрати екземпляр до Общински съвет-Перник(чл.64,ал.2 от ЗК).

Обявление за предоставяне на концесия
№ 1 от 02.09.2009г. (A - 000176)

Предмет на концесията
концесия за услуга

Пълно описание на предмета на концесията
Чл.1. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА при условията на този договор: право на експлоатация върху обект и услуга от обществен интерес (концесия) за Управление, стопанисване и поддръжка на общинския обект "ХИЖА "СЕЛИМИЦА" , като обект за активен отдих и социален туризъм на територията на Община Перник" ", находящ се в землището на с. Кладница, Пернишка община.
Чл.2. Като обект на концесия се предоставя двуетажна сграда със застроена площ от: 138 кв. м..... и прилежащ към сградата - терен, целия с площ от 6 585 кв.м.

Срок на концесията
15

Срок на концесията до дата
25.01.2025(Изтрит с Анекс от 30.04.2010) 30.04.2025 (Добавен с Анекс от 30.04.2010)

Дата на сключване на концесионния договор
25.01.2010

Дата на влизане в сила на концесионния договор
25.01.2010(Изтрит с Анекс от 30.04.2010) 30.04.2010 (Добавен с Анекс от 30.04.2010)

Вид на обекта
хижа

Наименование на обека
хижа "Селимица" в с. Кладница

Административна област
Перник

Община
Перник

Населено място
Кладница

акт (актове) за собственост на обекта на концесията

Скици, планове, карти, схеми, и др.

Наименование на търговеца-концесионер
"Айдо-С" ООД

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Перник

Адрес на управление на търговеца-концесионер
ул."Рашо Димитров" бл.78, вх.А, ет.3, ап.10

Представителство на търговеца-концесионер
Иван Руменов Дойчинов

Данни по фирмената регистрация
Агенция по вписванията

Други регистрации на търговеца-концесионер
ЕИК 200720594

Наименование на органа, сключил концесионния договор
кмета на община Перник

Лице, представляващо органа
Росица Янакиева

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
кмета на община Перник

Имуществени права на концесионера
Чл.12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
1.Да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот за дейностите, визирани в раздел І, чл.4.
2.Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
3.Да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот инженерна инфраструктура.
4.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва съгласно този договор.

Имуществени задължения на концесионера
Чл.13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
1.В срок от 6 (шест) месеца след одобряване на проекта за обекта, но не по-късно от една година след подписване на договора да се извърши ремонт и преустройство на обекта, при което:
- обособи за туристите туристическа столова и кухня.
- обособи за туристите, три броя спални помещения.
- приспособи част от първия етаж като ресторантско помещение, за извършване на ресторантска дейност
- обособи останалата част от спалните помещения за ползува-нето му за хотелни нужди.
2.Да заплаща на КОНЦЕДЕНТА уговореното концесионно възнаграждение, по начин и ред определени в настоящия договор.
3.Да осъществи инвестициите, както следва:
-начални инвестиции в обекта на концесията (за ремонтни работи) - 12046 лв.
-за останалия период на концесията общо 61729 лева.
4.Да разкрие работни места в обекта - 13 броя.
5.Да застрахова за своя сметка недвижимия имот.
6.На основание чл.11, ал.4 от ЗМДТ, концесионера е данъчно задължено лице за концесията.
7.Да не предоставя права върху недвижимия имот на трети лица.
8.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или имота - предмета на настоящия договор.
9.Да спазва изискванията, във връзка с опазване на природната среда, както и препоръките дадени в Концесионния екологичен анализ.
10.Да изпълнява инвестиционната програма, представена от него при участието му в търга, която е неразделна част от настоящия договор.
11.Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните технологични изисквания.
12.Да изпълнява в сроковете и по начина всички предписания на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните органи.
13.Да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
14.Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху прилежащия, към сградата терен.
15.Да не предявява претенции за обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
16.В началото на всяка година да предоставя на общината информация, в това число и документи, свързани с изпълнението на инвестициите и разкриването на работни места по договора за концесия.
17.Да предостави недвижимия обект на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на договора в състояние, годно за експлоатация му и при условията на раздел І, т. 2.

Имуществени права на концедента
Чл.10.Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
1.Да получава договореното концесионно възнаграждение в сроковете и при условията, описани в РАЗДЕЛ ІІІ.
2.Да приеме обекта след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, ведно с направените подобрения върху същия, без задължения за плащане на разходите направени от КОНЦЕСИОНЕРА за извършване на същите.
3.Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор като за целта, той или упълномощени от него лица, имат право на достъп до недвижимия имот и на информация относно осъществяваните дейности.
4.Да прекрати договора, при констатация че КОНЦЕСИОНЕРЪТ нарушава функционалното предназначение на обекта на концесията, като ТУРИСТИЧЕСКИ.
5.Да прекрати договора, в случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ с действи-яствията си по време на ползването на обекта, нарушава императивни разпоредби във връзка с опазване на природната среда, както и указанията и задължителните норми на поведение, посочени в Екологичния анализ.
6.Да прекрати договора, ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълнява останалите задължения, предвидени в настоящия договор, както и условията на предоставената концесия.
7.Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
8.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.

Имуществени задължения на концедента
Чл.11. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
1.Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
2.Да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни програми и работни проекти.
3.Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на експлоатация.
4.Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните актове за това.

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 18.Като гаранция за изпълнение на задължението за ремонт и преус-тройство на обекта в състояние с оглед на неговото функционално пред-назначение преди подписване на Договора КОНЦЕСИОНЕРЪТ открива в одобрена от КОНЦЕДЕНТА , банка безусловна и неотменяема банкова гаранция от одобрена от Концедента банка в размер на 10% от предвидените инвестиционни разходи за изпълнение на това задължение на концесионера, а именно 1204.60/хиляда двеста и четири и 0.60/лева, която гаранция, след изпълнение на посоченото задължение се освобождава.
Чл.19.Като гаранция за изпълнение на задължението за текущ ремонт и поддържане на обекта в състояние , съответстващо на неговото функцио-нално предназначение през целия период на концесията, при подписването на Договора, КОНЦЕСИОНЕРЪТ внася по сметката на КОНЦЕДЕНТА или в касата на последния, сумата 2 000 /две хиляди/ лева, която сума се връща след изтичане на срока на концесията или при предсрочно прекратяване на договора не по вина на КОНЦЕСИОНЕРА.
Чл.20.(1)Като гаранция за изпълнение на задължението за редовно плащане на годишните концесионни вноски, при подписване на Концесионния договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ внася по сметка на Община Перник, или в касата на същата, сума в размер на договорената при явяването на конкурса, годишна концесионна вноска - 2033 (две хиляди, тридесет и три) евро или левовата равностойност. След изтичане на Договора или при предсрочно прекратяване на договора не по вина на КОНЦЕСИОНЕРА сумата се връща.
(2)Изпълнението на настоящия договор от страна на КОНЦЕСИОНЕРА се гарантира от правото на КОНЦЕДЕНТА да прекрати едностранно договора с едномесечно предизвестие при неизпълнение на основните задължения на КОНЦЕСИОНЕРА.
Чл.21.При забавяне на плащането на договореното концесионно възнаграждение, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 2 % от годишното концесионно възнаграждение за всеки календарен просрочен ден, но не повече от 50%, от годишното концесионно възнаграждение.
Чл.22.В случай, че реално претърпените вреди на КОНЦЕДЕНТА са по- големи от неустойката по предходния член, то последният има право да търси обезщетение по общите правила, определени в действащото в страната законодателство.Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.29.Концесонният договор се прекратява с изтичане срока на концесията.
Чл.30. Договорът се прекратява от КОНЦЕДЕНТА без предизвестие в следните случаи:
1.При погиване на обекта на концесията - от датата на погиването;
2.При смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице концесионер с правоприемник - от датата на смъртта, съответно на прекратяването;
3.При влязло в сила решение на съда за обявяване в несъстоятелност на концесионера - от датата на влизане в сила на решението;
4.Неизпълнение на следните задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА:
4.1.Забави плащането на концесионната вноска повече от 3 (три) месеца след срока, посочен в чл.8.
4.2.Забави с повече от три месеца, изпълнението на задължението за инвестициите в обекта за съответната година.
4.3.До две години от началото на Договора, не разкрие работните места, за които е поел задължение.
4.4.Не застрахова недвижимия имот.
4.5.Предостави права върху недвижимия имот на трети лица.
4.6.Изгражда сгради и трайни съоръжения върху прилежащата към обекта земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
4.7.Забави повече от ТРИ месеца, считано от началото на текущата година, задължителната ежегодна информация за състоянието на обекта, както и забави повече от три месеца, считано от началото на текущата година, ежегодното представяне на документите, свързани с изпълнението на инвестициите и разкриването на работни места по договора за концесия.
5. При промяна на съответната нормативна уредба на страната.
Чл.31.Настоящия договор се прекратява по взаимно съгласие на страните без да си дължат предизвестие.
Чл.32.Прекратяването на концесионния договор може да се осъществи и по реда предвиден в раздел V "Прекратяване на концесионния договор" от Закона за концесиите.

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.24.При предсрочно прекратяване на договора по взаимно съгласие по обективни причини или поради невиновно поведение на концесионера, той има право на обезщетение за направените подобрения, пропорционално на оставащия срок на договора.


Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.23.При прекратяване на договора поради изтичане на неговия срок или по вина на концесионера, той няма право на обезщетение за направените подобрения.

Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл.7. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА недвижимия имот, предмет на настоящия договор срещу годишна концесионна вноска в размер на левовата равностойност на 2033 (две хиляди, тридесет и три) евро, платими по фиксирания курс на БНБ.
Чл.8. Концесионната вноска, индексирана с коефицент за инфлация за предходната година се заплаща по банков път или в касата на КОНЦЕДЕНТА до 31 март на текущата година.
Чл.9. Задължението за заплащане на концесионна вноска за концесионния обект е в сила от началото на втората година, от срока, за който се предоставя концесията, като първата една година се приема, че е гратисен период, през който КОНЦЕСИОНЕРА , предвид направените от него инве-стиции за ремонт и възстановяване на обекта, няма задължение да заплаща концесионна вноска.

Забележка
АНЕКС № 1, сключен на 30.04.2010 г., към Договор от 25.01.2010 г. за Концесия върху общински обект - хижа "Селимица", находящ се в землището на с. Кладница, община Перник, между Община Перник и концесионера "Айдо - С" ООД за следното:
"Във връзка с глава II, чл. 6 от гореописания договор и невъзможността на Община Перник да осигури своевременно владението на концесионера върху обекта за изпълнението на договора, същият да влезе в сила от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за въвод във владение от 30.04.2010 г."