Партида № O - 00827
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от
общината
План     Местоположение     (Adobe SVG Viewer)        Версия за печат
Към пълна версия

Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №393 от 28.07.2009 - решение на общински съвет - Перник за предоставяне на концесия
Р Е Ш Е Н И Е

№ 393


І. Обявява процедура по предоставяне на концесия за услуга при следните параметри:

1.Предмет и обект на концесията за услуга : "Управление, стопанисване и поддръжка на общински обект "ХИЖА " СЕЛИМИЦА", като обект за активен отдих и социален туризъм...
Пълен текст...

Решение за определяне на концесионер №441 от 30.11.2009 - решение на Общински съвет - Перник за определяне на концесионер
Р Е Ш Е Н И Е

№ 441

I. Определя "АЙДО-С" ООД, гр.Перник за концесионер за обект - публична общинска собственост, представляващ Хижа "Селимица", находяща се в землището на с.Кладница, общ. Перник", подробно описан в Решение № 393/28.07.2009 г. на Общински...
Пълен текст...

Обявление за предоставяне на концесия
№ 1 от 02.09.2009г. (A - 000176)

Предмет на концесията
концесия за услуга

Пълно описание на предмета на концесията
Чл.1. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА при условията на този договор: право на експлоатация върху обект и услуга от обществен интерес (концесия) за Управление, стопанисване и поддръжка на общинския обект "ХИЖА "СЕЛИМИЦА" , като обект за активен отдих и социален туризъм на територията на Община Перник" ", находящ се в землището на с. Кладница, Пернишка община. ...
Пълен текст...

Срок на концесията
15

Срок на концесията до дата
25.01.2025

Дата на сключване на концесионния договор
25.01.2010

Дата на влизане в сила на концесионния договор
25.01.2010

Вид на обекта
хижа

Наименование на обека
хижа "Селимица" в с. Кладница

Административна област
Перник

Община
Перник

Населено място
Кладница

акт (актове) за собственост на обекта на концесията
Selimica 001.jpg            Selimica1 001.jpg

Скици, планове, карти, схеми, и др.
Selimica2 001.jpg

Наименование на търговеца-концесионер
"Айдо-С" ООД

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Перник

Адрес на управление на търговеца-концесионер
ул."Рашо Димитров" бл.78, вх.А, ет.3, ап.10

Представителство на търговеца-концесионер
Иван Руменов Дойчинов

Данни по фирмената регистрация
Агенция по вписванията

Други регистрации на търговеца-концесионер
ЕИК 200720594

Наименование на органа, сключил концесионния договор
кмета на община Перник

Лице, представляващо органа
Росица Янакиева

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
кмета на община Перник

Имуществени права на концесионера
Чл.12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
1.Да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот за дейностите, визирани в раздел І, чл.4.
2.Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
3.Да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот инженерна инфраструктура.
4.Да иска...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концесионера
Чл.13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
1.В срок от 6 (шест) месеца след одобряване на проекта за обекта, но не по-късно от една година след подписване на договора да се извърши ремонт и преустройство на обекта, при което:
- обособи за туристите туристическа столова и кухня.
- обособи за туристите, три броя спални помещения.
- приспособи част от първия етаж...
Пълен текст...

Имуществени права на концедента
Чл.10.Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
1.Да получава договореното концесионно възнаграждение в сроковете и при условията, описани в РАЗДЕЛ ІІІ.
2.Да приеме обекта след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, ведно с направените подобрения върху същия, без задължения за плащане на разходите направени от...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концедента
Чл.11. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
1.Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
2.Да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни програми и работни проекти.
3.Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 18.Като гаранция за изпълнение на задължението за ремонт и преус-тройство на обекта в състояние с оглед на неговото функционално пред-назначение преди подписване на Договора КОНЦЕСИОНЕРЪТ открива в одобрена от КОНЦЕДЕНТА , банка безусловна и неотменяема банкова гаранция от одобрена от Концедента банка в размер на 10% от предвидените инвестиционни разходи за изпълнение на...
Пълен текст...

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.29.Концесонният договор се прекратява с изтичане срока на концесията.
Чл.30. Договорът се прекратява от КОНЦЕДЕНТА без предизвестие в следните случаи:
1.При погиване на обекта на концесията - от датата на погиването;
2.При смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице концесионер с правоприемник - от датата на смъртта, съответно на...
Пълен текст...

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.24.При предсрочно прекратяване на договора по взаимно съгласие по обективни причини или поради невиновно поведение на концесионера, той има право на обезщетение за направените подобрения, пропорционално на оставащия срок на договора.


Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.23.При прекратяване на договора поради изтичане на неговия срок или по вина на концесионера, той няма право на обезщетение за направените подобрения.

Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл.7. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА недвижимия имот, предмет на настоящия договор срещу годишна концесионна вноска в размер на левовата равностойност на 2033 (две хиляди, тридесет и три) евро, платими по фиксирания курс на БНБ.
Чл.8. Концесионната вноска, индексирана с коефицент за инфлация за предходната година се заплаща по банков път или в касата на КОНЦЕДЕНТА...
Пълен текст...
версия 3.1.1