Партида № D - 00465
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от
държавата
План     Местоположение     (Adobe SVG Viewer)        Версия за печат
Към пълна версия

Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №655 от 13.07.2005 - РЕШЕНИЕ № 655 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от находище "Източномаришки въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 655 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от находище "Източномаришки въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора
Обн., ДВ, бр. 61 от 26.07.2005 г.
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от...
Пълен текст...

Решение за определяне на концесионер №--- от 01.01.2000 - РЕШЕНИЕ № 655 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от находище "Източномаришки въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 655 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от находище "Източномаришки въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора
Обн., ДВ, бр. 61 от 26.07.2005 г.
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от...
Пълен текст...

Предмет на концесията
концесия за добив

Пълно описание на предмета на концесията
добив на подземни богатства по чл.2, т.4 от ЗПБ - въглища

Срок на концесията
35

Срок на концесията до дата
22.07.2043

Дата на сключване на концесионния договор
11.11.2005

Дата на влизане в сила на концесионния договор
22.07.2008

Условия за влизане в сила на концесионния договор
след сключване на приватизационна сделка

Вид на обекта
подземни богатства - твърди горива

Наименование на обека
"Източномаришки въглищен басейн"

Административна област
Стара Загора

Община
Раднево

Населено място
Раднево

Скици, планове, карти, схеми, и др.
Skica2.jpg

Координати на концесионната територия (площ)
1. Източномаришки въглищен басейн, Координатна система: 70-V, от 25...
Пълен текст...

Наименование на търговеца-концесионер
"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Раднево

Адрес на управление на търговеца-концесионер
ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 13

Представителство на търговеца-концесионер
Инж. Иван Марков - изпълнителен директор

Данни по фирмената регистрация
регистрирано с Решение № 2773 от 7.07.1993 година на Старозагорски окръжен съд по ф.д. № 2444/93 г.,том Акционерни фирми , стр. 12, парт. 6, рег. 1

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на икономиката и енергетиката

Лице, представляващо органа
Мирослав Петров Севлиевски

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на енергетиката
Пълен текст...

Имуществени права на концесионера
10.1. Концесионерът има следните права:

(а) изключителното право да осъществяват Операции по добив на Въглища в Концесионната площ, като добиват доказаните запаси на Въглища, намиращи се в нея;

(б) правото на собственост върху добитите Въглища от Концесионната площ, както е предвидено в Член 2 и 17;

(в) правото на свободно...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концесионера
10.2. Концесионерът има следните задължения:

(а) задължението да започне Въглищно-минните операции по изпълнение на първия Годишен работен проект и Бюджет не по-късно от тридесет (30) дни от одобрението на Цялостния работен проект за разработване и/или първия Годишен работен проект и Бюджет, да отговаря за всички Въглищно-минни операции, провеждани...
Пълен текст...

Имуществени права на концедента
10.3. Концедентът има следните права:

(а) правото да получава дължимото Концесионно възнаграждение (Роялти), в размер и при условия, както е предвидено в Член 11 на този Договор;

(б) правото да има пълен и цялостен достъп до Концесионната площ по всяко време, както и да контролира и наблюдава Въглищно-минните операции и да инспектира...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концедента
10.4. Концедентът има следните задължения:

(а) задължението да помага и оказва съдействие на Концесионера, доколкото е възможно, в неговите заявления до централни и местни държавни органи за издаване на разрешения, одобрения, съгласувания и др., необходими за изпълнението на Въглищно-минните операции;

(б) задължението да не възпрепятства...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
31.1. За да осигури изпълнение на задължения по заплащане на Концесионното възнаграждение (Роялти), дължимо в съответствие с Член 11, Концесионерът представя на Концедента неотменима банкова гаранция.

31.2. В Тридесетдневен (30) срок от датата на одобряване на Цялостния проект за разработване, Концесионерът представя на Концедента банкова гаранция за...
Пълен текст...

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
29.2. Този Договор се прекратява:

(а) с изтичане на неговия срок;

(б) в случай на преустановяване за постоянно на операциите за разработване и добив за срок по дълъг от шест (6) месеца или при преустановяване на добива поради изчерпване на въглищата в Находището, което се случи по-рано;

(в) в случай на погиване на обекта на...
Пълен текст...

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
ЧЛЕН 11

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (РОЯЛТИ)

11.1. Срещу предоставената Концесия Концесионерът дължи на Концедента Концесионно възнаграждение (Роялти), определено съгласно този Член 11.

11.2. Концесионното възнаграждение (Роялти) се определя в съответствие с разпоредбите на ЗПБ 1999 и Постановление № 127 на Министерският съвет на България от...
Пълен текст...
версия 3.1.1