ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ
пореден № в НКР: A - 000176,
публикувано в електронното издание на ДВ от 02.09.2009 г., № 1
Версия за печат
Към пълна версия
Отчет за приключила процедура за предоставяне на концесия от 26.01.2010 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ, пореден № в НКР : A - 000176, публикувано в електронното издание ДВ от 02.09.2009 г., № 1

1. Предмет на концесията
концесия за услуга

2. Вид на концесията
общинска концесия

2.1. Концедент
общински съвет на oбщина Перник

2.2. Орган, който представлява концедента

наименование на органа
кмета на община Перник

адрес
пл."Св.Иван Рилски" № 1А

населено място
Перник

пощенски код
2300

лице за контакти
Мирослава Йорданова

телефон
076/684237

електронна поща
miroslava_yordan@abv.bg

3. Вид на обекта на концесията
хижа

4. Местонахождение на обекта на концесията
землището на с.Кладница, област Перник

5. Индивидуализация на обекта на концесията
Хижа "Селимица" представлява двуетажна каменна постройка и таван, със ЗП от 138 кв.м. с прилежащ терен 6585 кв.м. Сградата се състои от частичен сутерен и два етажа. В сутерена се намират складови помещения. На първия етаж са разположени търговска зала с бар, предверие, стълбищна клетка, санитарни помещения, столова, кухня и открита тераса. На втория етаж на сградата са разположени стълбищна клетка, фоайе и седем стаи, една от които се ползва от персонала на обекта.

7. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията
Предмет и обект на концесията: Управление, стопанисване и поддръжка на хижа "Селимица" като обект за активен отдих и социален туризъм на територията на община Перник. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията: 1. експлоатация на обекта, като туристически обект за обслужване на туристи с туристическа столова и туристическа спалня; 2. експлоатация на обособена част от обекта като ресторант и на обособена част от спалните помещения като хотел.

8. Вид на процедурата
открита процедура

8.2. Провеждане на електронен търг
не

9. Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното предоставяне или плащане

стойност
770

валута
EUR

условия за предоставяне или плащане
Гаранцията се определя като левова равностойност на еврото, съгласно фиксирания курс в деня на плащане. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция или внесен депозит по банковата сметка на Община Перник - IBAN: BG 36CECB97903360879300; BIC: CECBBGSF ЦКБ АД клон Перник. Формата на гаранцията се избира от участника.

10. Срок на валидност на офертите
90 календарни дни след датата на подаване на офертата

11. Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата

място
гр. Перник, пл."Св.Иван Рилски" №1А, Община Перник, отдел "ЦИАО"/деловодство/

календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник
32

час
16:00

12. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата

цена в цифри
50

валута
BGN

начин на плащане
на касата в отдел "ЦИАО"/деловодство/, Община Перник

13. Език, на който трябва да бъдат написани заявленията за участие и офертите
български;

14. Място и срок за получаване на оферти

място
Община Перник, гр.Перник, пл."Св.Иван Рилски" № 1А, отдел "ЦИАО"/деловодство/

календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник
35

час
16:00

15. Място и дата на отваряне на оферти

място
Община Перник, адр. гр.Перник, пл."Св.Иван Рилски" №1А, заседателна зала - ет.1

календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник
45

час
10:00

16. Документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите
- удостоверение за липсата на обявяване на несъстоятелност, на производство по обявяване в несъстоятелност или на процедура по ликвидация; - удостоверение за липса на влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба или за подкуп, както и престъпления свързани с участието в престъпна група и на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дйност;

17. Приложими обстоятелства и документи за удостоверяване по чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите
- удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания по чл.16, ал.4, т.2 от Закона за концесиите; - декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, ако участника е работодател; - декларация за липсата на обстоятелствата по чл.16, ал.4, т.4-5 от Закона за концесиите

18. Критерии за подбор и документи за доказване на съответствието с тях

18.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност

изисквания и изискуеми документи
Декларация, съдържаща информация за наличието на опит при изпълнение на дейности, идентични или сходни с дейностите предмет на концесията. Участника може да приложи информация за сключени договори с аналогичен предмет, референции и препоръки, благодарствени писма и др.

18.2. Икономическо и финансово състояние

изисквания и изискуеми документи
Представяне на данни относно регистрирания основен капитал на участника, доказателства за това увеличаван ли е или не, вписано ли е това увеличаване в Търговския регистър и в счетоводните книги. Представяне на годишните финансови отчети за последните три години. Участника не трябва да има отрицателен финансов резултат от дейността си през последните три финансови години.

18.3. Технически възможности и/или професионална квалификация

изисквания и изискуеми документи
Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване на качествено изпълнение на концесионния договор. Документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на дейностите по концесионния договор.

19. Критерии за оценка на икономически най-изгодната оферта
Най-висока концесионна вноста -50 т.; Инвестиции в обекта на концесия - 20 т.; Инвестиции в инфраструктурата - 15 т.; Разкриване на работни места - 10 т.; - Предложения благоприятни за концедента - 5 т.

20. Възможност за представяне на варианти в офертите
не

22. Заповед за одобряване на обявлението, срок и ред за обжалване на заповедтта

номер и дата
№1921 от 27.08. 2009 год.

срок за обжалване
10-дневен срок

ред за обжалване
Всяко решение, действие или бездействие на орган, на комисията или на длъжностно лице в процедурата по предоставяне на концесия подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

23. Процедура за обжалване

23.1. Орган, който отговаря за процедурите за обжалване

официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

адрес
бул. Витоша № 18

населено място
София

пощенски код
1000

държава
Р България

електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

телефон
02/9884070

интернет адрес (URL)
www.cpc.bg

факс
02/9807315

23.2 Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

адрес
бул. Витоша № 18

населено място
София

пощенски код
1000

държава
Р България

електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

телефон
02/9884070

интернет адрес (URL)
www.cpc.bg

факс
02/9807315

24. Концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

концесията е свързана с проект и/или програма
не

26. Дата на изпращане на обявлението
28.08.2009
версия 3.1.1