Партида № O - 00887
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от
общината
План     Местоположение     (Adobe SVG Viewer)        Версия за печат
Към кратка версия

Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №Решение по т.38.7.ІІІ от Протокол № 38 от 22.12.2010 - Относно: Прекратяване на откритата процедура по предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост, представляващ язовир "Ботево", находящ се в землището на с.Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна и откриване на нова процедура при условията на прекратената.
На основание чл. 60, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и чл.58, ал.2, т.3 от Закона за концесиите, чл.91, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет
38.7.ІІІ. Открива процедура за предоставяне на концесия със следните параметри :
1. Предмет на концесията: съвкупност от предоставени субективни права на концесионера (облигационни и вещни), за поддържане и управление на язовир "Ботево" в землището на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, за промишлено рибовъдство и спортен риболов - услуги, които ще се извършват със средства осигурени от концесионера и на негов риск.
2. Обект на концесията: Язовир "Ботево", целия с площ 251,172 дка, представляващ имот № 001250, разположен в землището на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, актуван с АОС № 402/31.08.2000г., при граници на имота : ПИ № 224001 - пасище, мера, ПИ 001247 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 223020 - Овощна градина, ПИ № 223019 - овощна градина, ПИ № 223012 - пасище, мера, ПИ № 001224 - водно течение, ПИ № 166003 - пасище, мера, ПИ № 001269 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 166002 - пасище, мера, ПИ № 001245 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 001266 - водно течение, ПИ № 225004 - пасище, мера, ПИ № 001246 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 224003 - пасище, мера, ПИ № 001251 - др. селскостопанска територия и ПИ № 224002 - овощна градина, с дължина на язовирната стена по короната - 183,00м., заедно с преливник и изпускател.
3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията: промишлено рибовъдство и спортен риболов.
4. Обектът на концесия се предоставя ведно с прилежащата му инфраструктура и принадлежности - чл.11, ал.1 от Закона за концесиите, а именно: преливник, изпускател, язовирна стена.
5. Максимален срок на концесията : 30 години.
6. Начална дата на концесията: датата на влизане в сила на концесионния договор, съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за концесиите.
7. Условия за осъществяване на концесията: при осъществяване на концесията и свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен да спазва следните условия :
7.1. подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им;
7.2. да не променя предназначението на обекта на концесията за целия период на действие на концесионния договор;
7.3. концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията;
7.4. да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по сключения концесионен договор;
7.5. да извършва стопанската и търговската дейност при спазването на действащите нормативни разпоредби;
7.6. да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на концесионната територия;
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Права на концесионера :
8.1.1. да експлоатира обекта на концесия и прилежащата инфраструктура;
8.1.2. да осъществява стопанска дейност в обекта;
8.1.3. да събира изцяло в своя полза следващите се такси и плащания за предоставяните в обекта услуги;
8.2. Задължения на концесионера:
8.2.1. Да не преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения;
8.2.2. Да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия;
8.2.3. Да не променя предназначението на обекта за целия срок на действие на концесионния договор;
8.2.4. Да не възпрепятства или да не създава затруднения за нормалното функциониране и ползване на язовира с оглед на неговото предназначение;
8.2.5. Да опазва водния обект от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;
8.2.6. Да осигури необходимата физическа и техническа охрана на обекта на концесията;
8.2.7. Да уведомява незабавно Концидента при констатиране на нанесени щети и повреди на обекта на концесията;
8.2.8. Предварително да съгласува с концедента и да получи неговото одобрение за извършване на подобрения в обекта на концесията, които не са предвидени в инвестиционната програма;
8.2.9. Да поеме за своя сметка всички разходи по поддържането и експлоатацията на обекта на концесията за целия период на действие на договора, в това число такси, данъци, административни такси по съгласуване и одобряване на проектна документация, по издаване на разрешителни, по охрана на язовира и др.;
8.2.10. Да спазва всички писмени препоръки на община Аксаково и другите компетентни органи за нивото на водата в язовира с цел безопасна експлоатация на обекта;
8.2.11. Да спазва разпоредбите на действащите актове касаещи дейностите в обекта на концесията;
8.2.12. Да извършва концесионните плащания в размер, при условия и срокове, определени с концесионния договор;
8.2.13. Да осигурява по всяко време достъп на концедента до обекта на концесията и да представя на същия, или на определени от него длъжностни лица отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор по ред и в сроковете, определени с договора, както и всякаква друга информация и документация, свързани с обекта на концесията;
8.2.14. Да поддържа обекта на концесията съобразно определената в концесионния договор степен на интензивност и независимо от реализираните приходи от стопанската дейност, която ще осъществява на територията на обекта на концесията;
8.2.15. Да поддържа язовирната стена и съоръженията към нея в добро техническо състояние като провежда необходимите наблюдения и измервания за следене на сигурността им;
8.2.16. Да не предприема действия по изспускане на язовира;
8.2.17. Да не допуска извършване на действия, които ще застрашат сигурността на язовирната стена и съоръженията;
8.2.18. Да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до нарушаване на околната среда или предмета на настоящия договор;
8.2.19. Да не претендира след изтичането срока на договора за концесия заплащането на подобренията, които е направил;
8.2.20. Да осигурява здравето, спокойствието и неприкосновеността на посетителите на обекта на концесията;
8.2.21. При прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента обекта на концесията, годен за експлоатация, при условия, по ред и в сроковете, определени с концесионния договор;
8.2.22. При прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента цялата техническа, финансова, проектна и др. документация във връзка с експлоатацията на обекта;
8.2.23. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и др. документи, които съдържат или показват или по друг начин са свързани с обекта на концесията, или са издадени във връзка с него. Обектът на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото нормално, продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването;
8.2.24. Да приема и търпи при наличие на форс-мажорни обстоятелства, трети лица, посочени изрично от Държавата/Общината да ползват концесионната площ. В случаите на предходното изречение, концесионерът няма право на обезщетение или компенсация;
8.2.25. Да не допуска, чрез свои действия, намаляване водния обем на язовира по какъвто и да е начин, което би довело до заличаване на обекта като единица от екологичния баланс на района;
8.2.26. Да изпълнява препоръки и указания на държавни органи във връзка с правилната експлоатация на обекта;
8.2.27. Да изпълнява предписанията на компетентните органи по поддържането на техническата изправност на язовирната стена, изпускателя и преливника на язовира;
8.2.28. В едногодишен срок от сключване на договора да изготви и да представи на концедента програма за експлоатация на язовира;
8.2.29. Да изработи и представи план за действие при аварийни ситуации и бедствия и да оборудва в близост до обекта на концесията склад с аварийни материали. Планът за действие да се представи на концедента в тримесечен срок след подписване на договора и да се съгласува с компетентните органи;
8.2.30. В едномесечен срок от сключването на концесионния договор да постави на видни места забранителни, предупредителни и информационни знаци според режима на ползване на язовира;
8.2.31. Да сключва ежегодно задължителните застраховки за обекта за своя сметка и в полза на община Аксаково;
8.2.32. До 10 дни от изтичането на всяка година по договора да прави писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
8.2.33. Да информира концедента за евентуални вредни въздействия върху околната среда, включително свличания на земни маси, замърсявания на води и т.н.;
8.2.34. Да изготви за своя сметка необходимата за осъществяване на инвестиционната програма проектна документация и да изпълни същата в сроковете посочени в договора за концесия;
8.2.35. Да изпълнява инвестиционната програма и да реализира инвестициите в пълен обем, предвидени в офертата, представена от него при участието му в процедурата по концесия;
8.2.36. Да отчита и взима всички необходими предпазни мерки при строително-монтажните работи за опазване на озеленените площи, декоративната дървесна и храстова растителност от унищожаване, както и да не допуска замърсяване на околната среда;
8.2.37. Да изготви проектите в съответствие с действащите нормативни актове;
8.2.38. Да осъществява техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея за гарантиране на безопастност и сигурност;
8.2.39. В срок до 31.12.2011г. да изработи и представи в община Аксаково технически паспорт на язовир "Ботево";
8.2.40. В съответствие с чл.46 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите концесионерът се задължава да се снабди с разрешително за водоползване от МОСВ (разрешение за водовземане и разрешение за ползване на воден обект, регистрация като рибопроизводител (разрешително за стопански риболов);
8.2.41. Да представи оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, когато водоема се ползва и за риборазвъждане;
8.2.42. При необходимост концесионерът се задължава да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
8.2.43. Концесионерът се задължава да започне реализацията на инвестиционните си предложения само след положителни решения на компетентния орган по околна среда, издадени по реда на ЗООС и ЗБР;
8.2.44. Да предприеме незабавни мерки по изпълнение на разпоредбите на Наредба № 13/29.01.2004г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях за привеждане на язовирната стена в съответствие с изискуемото се състояние за такъв тип хидротехническо съоръжение;
8.2.45. При наличие на процес, застрашаващ язовирната стена и/или съоръженията към нея, незабавно да предприеме действия по уведомяване на концедента;
8.2.46. Концесионерът се задължава, в първите две години след сключване на договора, да изпълни следните видове дейности представляващи минималната задължителна инвестиционна програма във връзка с ползването на обекта, а именно :
- проект за устройствен план на язовира;
- проект за контролно-измервателна система;
- проект за ремонт на преливника, основния изпускател и водовземната шахта;
- изготвяне на технически паспорт на язовирната стена и съоръженията;
- осигуряване на оборудване - мрежи и лодки;
- изпълнение на проект за контролно-измервателна система;
- почистване от растителност на водния и въздушния откос;
- почистване от наноси и блатна растителност на чашата на езерото;
- ремонт на преливника, основния изпускател и водовземната шахта;

За язовир "Ботево" сумата на минимално изискуемите инвестиционни разходи за първите две години за поддържане и привеждане на язовира в съответствие с нормативните изисквания е в размер на 115 200 лв. (сто и петнадесет хиляди и двеста).

Други дейности от инвестиционната програма следва да бъдат изпълнени от концесионера в съответните срокове и размер посочени в обвързващото предложение за участие в откритата процедура.

8.3. Права на концедента :
8.3.1. да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на другите задължения, поети от концесионера с офертата му и с концесионния договор;
8.3.2. да получава концесионни плащания в размер, при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;
8.3.5. да получава отчети и информационни доклади от концесионера по изпълнението на концесионния договор и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.6. да получи обратно обекта на концесията след прекратяване на концесионния договор при условия и по ред, определени с договора;
8.3.7. да притежава правото на собственост върху всички обекти - недвижими имоти, които концесионерът изгради със свои средства, вкл. и върху проектната и строителна документация;
8.3.8. да стане собственик на всички подобрения върху имота, включително новоизградените сгради и съоръжения и съпътстващата ги документация, както и да получи владението върху тях в състояние, правещо ги годни за експлоатация според предназначението им след изтичане срока на концесията;
8.3.9. да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват или по друг начин са свързани с обекта на концесията, или са издадени във връзка с последния;
8.3.10. да прекрати едностранно договора за концесия при виновно неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията по концесията;
8.4. Задължения на концедента :
8.4.1. да гарантира изключителното право на концесионера да управлява и да експлоатира обекта на концесията за срока на сключения договор в съответствие с условията и сроковете предвидени в него;
8.4.2. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера;
8.4.3. да не сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор;
8.4.4. да оказва съдействие на концесионера за изпълнение на задълженията му, в т.ч. и да одобри във възможно най-кратък срок в съответствие със строителните правила и норми необходимата документация за извършване на предвидените СМР, определени с договора;
8.4.5. да определи свои лица за осъществяване на контрол по изпълнение предмета на договора;

8.5. Други изисквания:
8.5.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на концесионера, за което концедентът не дължи на първия обезщетение преди или при прекратяване или изтичане на договора;
8.5.2. Приращенията върху вещите, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост;
9. Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от подизпълнители - няма;
10. Условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители - не се предвижда участие на подизпълнители.
11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения - концесионерът представя следните гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
11.1. Гаранция за плащането на годишното концесионно възнаграждение - за гарантиране на изпълнението на годишното концесионно плащане концесионерът се задължава да обезпечи с банкова гаранция или вноска в касата на община Аксаково, съставляваща парична сума в размер на 100% от годишното концесионното плащане. Гаранцията се представя/внася еднократно преди сключване на договора. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно възнаграждение дължимото от концесионера, същото се прихваща от концедента от паричната гаранция и договорът за концесия се прекратява. Посочената гаранция се освобождава при следните условия: в 30-дневен срок след изтичане срока на договора, или при предсрочно прекратяване на договора, когато причината за това не е по вина на концесионера;
11.2. Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменима банкова или парична гаранция като гаранция за изпълнение на задължението за поддържане и привеждане на обекта на концесията в съответствие с нормативните изисквания в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди). Гаранцията се представя при подписване на концесионния договор и се освобождава при изпълнение на минимално изискуемата инвестиционна програма за поддържане и привеждане на обекта на концесията в съответствие с нормативните изисквания - съобразно представения график за изпълнението й. При неизпълнение на инвестиционната програма в сроковете предвидени с договора за концесия същият се прекратява. При предсрочно изпълнение на инвестиционната програма представената гаранция се освобождава в срок 30 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол, подписан от надлежно оторизирани от страните по договора, лица;
12. Условия и форма за извършване на концесионното плащане, включително:
а) размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор - равно на годишното концесионно възнаграждение за обекта на концесията, върху която сума се начислява ДДС;
б) размерът на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията - за язовир "Ботево" - 3 912 лв. (три хиляди деветстотин и дванадесет), върху която сума се начислява ДДС;
Концесионното възнаграждение се индексира с натрупване всяка година с индекса на инфлация посочен от НСИ, както следва :
за първата година по договора - ГКП1 (годишно концесионно плащане)
за втората година по договора - ГКП2 = ГКП1 х ( 100 + I )/100
за третата година по договора - ГКП3 = ГКП2 х ( 100 + I )/100
за четвъртата година по договора - ГКП4 = ГКП3 х ( 100 + I )/100 и т.н.,

където I - годишен инфлационен индекс в % съгласно данни на НСИ за предходната година

Конкретният размер на концесионното възнаграждение се определя в концесионния договор, съобразно резултата от проведената открита процедура.
в) максималният гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане - не се предвижда гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане;
г) редът за извършване на концесионното плащане - еднократното концесионно плащане и годишното концесионно плащане се внасят в брой в касата на община Аксаково или по посочената в концесионния договор банкова сметка. Еднократното концесионно плащане се дължи към датата на влизане в сила на концесионния договор. Годишното концесионно плащане се извършва ежегодно до 31 март за текущата година. За 2010г., годишното концесионно плащане за тази година се извършва при подписване на договора в размер пропорционален на оставащия брой месеци до края на календарната 2010г.;
д) форма на концесионно плащане - парична сума, вносима по начините и в сроковете посочени в концесионния договор;
13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната - към момента на откриване на процедурата не е налице опастност за националната сигурност и отбраната на страната; Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, съдържащи опастност за националната сигурност, отбраната и обществения ред.
14. Условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти - към момента на откриване на процедурата не е налице опастност за опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии.
При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, съгласно действащото законодателство и местните наредби на община Аксаково.
Концесионерът е длъжен да експлоатира обекта на концесия без да нарушава равновесието в съществуващата екосистема.
15. Формата, размерът и условията за извършване на компенсация по чл. 6 от ЗК, когато такава се предвижда - не се предвижда извършване на компенсация.
16. Задължението на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията -концесионерът се задължава ежегодно да застрахова обекта на концесията за своя сметка и в полза на община Аксаково за всички застрахователни рискове по балансовата стойност на обекта към датата на застраховането, съгласно получена от община Аксаково служебна бележка - извлечение от счетоводните книги.
17. Други изисквания свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени - няма такива.
18. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест - комплексната оценка на икономически най-изгодната оферта ще се извърши въз основа на следните критерии с посочената тежест както следва :
размер на годишното концесионно възнаграждение - тежест 60%
стойност на инвестициите - тежест 30%
социална заетост (брой работни места) - тежест 10%

19. Размерът и начинът на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия - неотменима банкова или парична гаранция в размер на :
1 174 лв. (хиляда сто седемдесет и четири) за язовир Ботево
Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:
- Парична сума, внесена по сметка на Възложителя:
IBAN BG71СЕСВ97903332010500 BIC СЕСВВGSF при ЦКБ АД клон Варна или в касата на Община Аксаково - гр. Аксаково, община Аксаково, ул. "Георги Петлешев" № 58Б, Каса № 1 в Центъра за услуги и информация на гражданите
- или Банкова гаранция
38.7.ІV. Възлага на Кмета на община Аксаково, при спазване на установените правила по Закона за концесиите и правилника за неговото приложение, да организира и проведе открита процедура за следния обект на концесията:
Язовир "Ботево", целия с площ 251,172 дка, представляващ имот № 001250, разположен в землището на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, актуван с АОС № 402/31.08.2000г., при граници на имота : ПИ № 224001 - пасище, мера, ПИ 001247 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 223020 - Овощна градина, ПИ № 223019 - овощна градина, ПИ № 223012 - пасище, мера, ПИ № 001224 - водно течение, ПИ № 166003 - пасище, мера, ПИ № 001269 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 166002 - пасище, мера, ПИ № 001245 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 001266 - водно течение, ПИ № 225004 - пасище, мера, ПИ № 001246 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 224003 - пасище, мера, ПИ № 001251 - др. селскостопанска територия и ПИ № 224002 - овощна градина, с дължина на язовирната стена по короната - 183,00м., заедно с преливник и изпускател.
38.7.V. След приключване на откритата процедура кметът на общината да внесе в Общински съвет - Аксаково доклад относно резултата от същата за вземане на решение за определяне на концесионер.
38.7.VІ. Задължава Кмета на община Аксаково да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и с контрола върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на Република България.

Решение за определяне на концесионер №Решение по т.43.7.І от Протокол № 43 от 23.06.2011 - Решение по т. 43.7.І от Протокол № 43/23.06.2011г. от ХLІІІ сесия на Общински съвет - Аксаково
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.2, чл.24, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от Закона за концесиите и чл.87 от Правилника за прилагане на закона за концесиите, Общински съвет
РЕШИ :
43.7.І. Определя "МИТ-ТТХ" ЕООД, с адрес на управление - гр. Варна, представлявано от управителя Николай Христов Антонов, за концесионер на имот публична общинска собственост, представляващ язовир "Ботево", целия с площ 251,172 дка, представляващ имот № 001250, разположен в землището на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, актуван с АОС № 402/31.08.2000г., при граници на имота : ПИ № 224001 - пасище, мера, ПИ 001247 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 223020 - Овощна градина, ПИ № 223019 - овощна градина, ПИ № 223012 - пасище, мера, ПИ № 001224 - водно течение, ПИ № 166003 - пасище, мера, ПИ № 001269 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 166002 - пасище, мера, ПИ № 001245 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 001266 - водно течение, ПИ № 225004 - пасище, мера, ПИ № 001246 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 224003 - пасище, мера, ПИ № 001251 - др. селскостопанска територия и ПИ № 224002 - овощна градина, ведно с прилежащата инфраструктура и принадлежности по смисъла на чл.11, ал.1 от ЗК, а именно: преливник, изпускател и язовирна стена с дължина по короната - 183.00м, с предмет: поддържане и управление на язовир "Ботево", находящ се в землището на с.Ботево, община Аксаково, област Варна, и извършването на промишлено рибовъдство и спортен риболов - услуги, които ще се извършват със средства осигурени от концесионера и на негов риск, при условията на Решение по т.38.7.ІІІ от Протокол № 38/22.12.2010г. на Общински съвет - Аксаково, и одобрения проект на концесионен договор.
43.7.ІІ. Определя срок на концесията - 30 години, считано от датата на подписване на концесионния договор.
43.7.ІІІ. Определя размер на концесионното плащане, както следва :
43.7.ІІІ.1. еднократното концесионно плащане в размер на 4 201лв. (четири хиляди, двеста и един) без ДДС, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор, платими по банкова сметка на община Аксаково, посочена в договора за концесия;
43.7.ІІІ.2. годишно концесионно възнаграждение в размер на 4 201лв. (четири хиляди, двеста и един) без ДДС. За 2011г. концесионното възнаграждение се заплаща при подписване на договора в размер пропорционален на оставащия брой месеци до края на календарната 2011г. Годишното концесионно възнаграждение се индексира с натрупване всяка година с индекса на инфлация посочен от НСИ.
43.7.ІV. Определя гаранции по изпълнение на задълженията по концесионния договор, както следва :
43.7.ІV.1. За гарантиране на изпълнението на годишното концесионно плащане концесионерът се задължава да внесе парична гаранция в размер на 100% от годишното концесионното плащане. Гаранцията се внася еднократно преди сключване на договора.
43.7.ІV.2. За гарантиране изпълнението на задължението за поддържане и привеждане на обекта на концесията в съответствие с нормативните изисквания, концесионерът внася гаранция в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди). Гаранцията се представя при подписване на концесионния договор
43.7.V. Определя обща стойност на преките инвестиции вложени в обекта на концесията за целия срок на концесията в размер на 2 550 325лв. (два милиона петстотин и петдесет хиляди, триста двадесет и пет), разпределени за следните видове дейности и мероприятия :

43.7.V.1. Инвестиции през първата и втората година от срока на концесията, в общ размер на 115 200 лв. (сто и петнадесет хиляди и двеста лева), включващи
следните инвестиции по дейности :
43.7.V.1.1. Инвестиционна програма, съдържаща следните основни елементи :
Инвестиции по изготвяне на проектна документация в общ размер на 18 300 лв., включващи:
" Проект за устройствен план на язовира;
" Проект за контролно измервателна система;
" Проект за ремонт на преливника, основния изпускател и водовземната шахта;
" Технически паспорт на язовирната стена и съоръженията;

43.7.V.1.2. Инвестиции по ремонтно-възстановителни и монтажни дейности в общ размер на 70 000лв, включващи :
" Монтиране на контролно-измервателна система;
" Ремонт на основния изпускател, водовземната шахта и преливника;

43.7.V.1.3. Инвестиции по закупуване на оборудване в общ размер на 11 000 лв., включващи :
" Закупуване на 2 броя лодки;
" Закупуване на 2 броя мрежи за риболов;

43.7.V.1.4. Инвестиции по екологични мероприятия в общ размер на 15 900лв, включващи :
" Почистване от растителност на водния и въздушния откос;
" Почистване от наноси и растителност на чашата на язовира;

43.7.V.2. Инвестиционно предложение включващо инвестиции в размер на 2 435 125 лв. (два милиона четиристотин тридесет и пет хиляди, сто двадесет и пет лева), за периода след втората година до края на срока на концесията, разпределени както следва :
43.7.V.2.1. Инвестиции по технологичен проект и разрешителни - 8 000 лв.;
43.7.V.2.2. Инвестиции по зарибителни мероприятия - 2 157 625 лв.;
43.7.V.2.3. Инвестиции свързани с мерки по екологично равновесие - 112 000 лв.;
43.7.V.2.4. Инвестиции свързани със закупуване на недвижими имоти - 5 000 лв.;
43.7.V.2.5. Инвестиции свързани с обособяване на зони за спортен риболов - 10 000 лв.;
43.7.V.2.6. Инвестиции свързани с разселване на водоплаващи - 19 500 лв.;
43.7.V.2.7. Инвестиции свързани с облагородяване на околната среда - 52 500 лв.;
43.7.V.2.8. Инвестиции свързани с популяризиране на обекта, като рибовъдно стопанство и обект за екологичен туризъм - 44 500 лв.;
43.7.V.2.9. Инвестиции свързани с развитието на водоема като зона за отдих и екологичен туризъм - 26 000 лв.

43.7.VІ. Определя график за реализиране на инвестиционната програма, както следва :
Основни видове дейности от инвестиционната програма Срок за изпълнение

Дейности по осигуряване на минимално изискуемите инвестиционни разходи за поддържане и привеждане на язовира в съответствие с нормативните изисквания

Проектна документация
проект за устройствен план на язовира Месец август 2011г.
проект за контролно-измервателна система Месец август 2011г.
проект за ремонт на преливника, основния изпускател и водовземната шахта Месец август 2011г.
изготвяне на технически паспорт на язовирната стена и съоръженията До 31.12.2011г.

Съоръжения
Изпълнение на проект за контролно-измервателна система (монтиране) Месец април 2012г.
Ремонт на преливника, основния изпускател и водовземната шахта Месец септември и ноември 2011г. и март 2012г.

Оборудване
Осигуряване на 2 броя лодки Месец май 2012г.
Осигуряване на 2 броя мрежи Месец май 2012г.

Екологични мероприятия
Почистване от растителност на водния и въздушния откос Месец септември 2011г.
Почистване от наноси и растителност на чашата на язовира Месец март 2012г.

Други дейности по инвестиционната програма на концесионера

Инвестиции по технологичен проект и разрешителни Месец март и април 2013г.
Инвестиции по зарибителни мероприятия Ежегодно от 2013г. до края на срока на концесията
Инвестиции свързани с мерки по екологично равновесие Ежегодно от 2013г. до края на срока на концесията
Инвестиции свързани със закупуване на недвижими имоти 2013г.
Инвестиции свързани с обособяване на зони за спортен риболов 2013г.
Инвестиции свързани с разселване на водоплаващи Ежегодно от 2014г. до края на срока на концесията
Инвестиции свързани с облагородяване на околната среда Ежегодно от 2013г. до края на срока на концесията
Инвестиции свързани с популяризиране на обекта, като рибовъдно стопанство и обект за екологичен туризъм Ежегодно от 2013г. до края на срока на концесията
Инвестиции свързани с развитието на водоема като зона за отдих и екологичен туризъм 2013г. и 2014г.

43.7.VІІ. Определя по социалната програма на концесията да се осигури заетост на 14 (четиринадесет) лица, от които 8 броя постоянна заетост и 6 броя сезонна заетост.
43.7.VІІІ. Определя срок за сключване на концесионния договор - след изтичане на 10 -дневния срок за обжалване на настоящото решение, но не по - късно от 2 месеца от влизане в сила на това решение.
43.7.ІХ. Възлага на Кмета на община Аксаково за извърши необходимите законови процедури по сключването и подписването на договора за концесия, както и да извърши всички по нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и правилника за прилагането му.
43.7.Х. Задължава Кмета на община Аксаково да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и с контрола върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на Република България.


Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му №30.19 от 20.12.2017 - Относно: Сключване на допълнително споразумение, към договор № 262 от 01.09.2011г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична общинска собственост - язовир "Ботево" поради промяна на правната форма на дружеството
...
Р Е Ш И:

1. Приема, че правоприемника "МИТ-ТТХ" ЕООД, ЕИК 103826370, с адрес на управление - гр. Варна, район Одесос, ул. "Каварна" № 10, представлявано от Антраник Левон Шакариян, отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 1 от Закона за концесиите и дава съгласие за продължаване на концесионния договор с посоченото дружество.

2. Възлага на Кмета на Община Аксаково от името на Общински съвет - Аксаково да сключи допълнително споразумение за продължаване на концесионния договор № 262 от 01.09.2011г. с правоприемника "МИТ-ТТХ" ЕООД, ЕИК 103826370, с адрес на управление - гр. Варна, район Одесос, ул. "Каварна" № 10, представлявано от Антраник Левон Шакариян.

3. Възлага на Кмета на Община Аксаково осъществяването на всички необходими действия за изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2.


Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му №30.20 от 20.12.2017 - Относно: Сключване на допълнително споразумение, към договор № 262 от 01.09.2011 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична общинска собственост - язовир "Ботево"
Р Е Ш Е Н И Я :

1.Утвърждава проект на допълнително споразумение, съгласно приложения образец към настоящата докладна записка.
2.Дава съгласие за отправяне на предложение до "МИТ-ТТХ" ЕООД, ЕИК 103826370, с адрес на управление - гр. Варна, район Одесос, ул. "Каварна" № 10, представлявано от Антраник Левон Шакариян, в качеството му на управител, за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия за услуга № 262 от 01.09.2011г., в съответствие с представеното към настоящата докладна записка допълнително споразумение.
3. Възлага на кмета на Община Аксаково да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решението по т. 2 при спазване изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
4. Оправомощава кмета на Община Аксаково да подпише допълнително споразумение, да представлява концедента - Общински съвет - Аксаково в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на допълнителното споразумение към договора, както и да организира контрола.
5. Допълнителното споразумение към договор № 262 от 01.09.2011г. за предоставяне на концесия за услуга влиза в сила, считано от датата на подписването му от двете страни.

Обявление за предоставяне на концесия
№ 1 от 07.02.2011г. (A - 000268)

Предмет на концесията
концесия за услуга

Пълно описание на предмета на концесията
Чл.1. (1) С подписването на настоящия договор КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА съвкупност от субективни права (облигационни и вещни) за поддържане и управление на Язовир "Ботево", целия с площ 251,172 дка, представляващ имот № 001250, разположен в землището на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, актуван с АОС № 402/31.08.2000г., при граници на имота : ПИ № 224001 - пасище, мера, ПИ 001247 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 223020 - Овощна градина, ПИ № 223019 - овощна градина, ПИ № 223012 - пасище, мера, ПИ № 001224 - водно течение, ПИ № 166003 - пасище, мера, ПИ № 001269 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 166002 - пасище, мера, ПИ № 001245 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 001266 - водно течение, ПИ № 225004 - пасище, мера, ПИ № 001246 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 224003 - пасище, мера, ПИ № 001251 - др. селскостопанска територия и ПИ № 224002 - овощна градина, за промишлено рибовъдство и спортен риболов - услуги, които ще се извършват със средства осигурени от концесионера и на негов риск, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ приема предоставената концесия при условията на този договор и се задължава да заплаща дължимото концесионно възнаграждение.

Срок на концесията
30

Срок на концесията до дата
01.09.2041

Дата на сключване на концесионния договор
01.09.2011

Дата на влизане в сила на концесионния договор
01.09.2011

Вид на обекта
водностопански обект - язовир

Наименование на обека
язовир "Ботево"

Описание и границите на обекта
Язовир "Ботево", целия с площ 251,172 дка, представляващ имот № 001250, разположен в землището на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, актуван с АОС № 402/31.08.2000г., при граници на имота : ПИ № 224001 - пасище, мера, ПИ 001247 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 223020 - Овощна градина, ПИ № 223019 - овощна градина, ПИ № 223012 - пасище, мера, ПИ № 001224 - водно течение, ПИ № 166003 - пасище, мера, ПИ № 001269 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 166002 - пасище, мера, ПИ № 001245 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 001266 - водно течение, ПИ № 225004 - пасище, мера, ПИ № 001246 - полски път на Община Аксаково, ПИ № 224003 - пасище, мера, ПИ № 001251 - др. селскостопанска територия и ПИ № 224002 - овощна градина, с дължина на язовирната стена по короната - 183,00м., заедно с преливник и изпускател.

Административна област
Варна

Община
Аксаково

Населено място
Ботево

Кадастрален идентификатор
ПИ № 001250 по картата на възстановената собственост на землището на с. Ботево, общ. Аксаково

акт (актове) за собственост на обекта на концесията
IMAGE0001.JPG            IMAGE0002.JPG            botevo.jpg            botevo3.jpg

Скици, планове, карти, схеми, и др.
IMAGE0003.JPG            botevo1.jpg            botevo2.jpg

Наименование на търговеца-концесионер
"МИТ-ТТХ" ЕООД

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Варна, район Одесос, ул. "Каварна" № 10

Адрес на управление на търговеца-концесионер
гр. Варна, район Одесос, ул. "Каварна" № 10

Представителство на търговеца-концесионер
Николай Христов Антонов(Изтрит с Анекс №1 от 18.11.2011)Георги Николов Ташев(Изтрит с Анекс от 22.02.2018)(Добавен с Анекс №1 от 18.11.2011)Антраник Левон Шакариян(Добавен с Анекс от 22.02.2018) - управител

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер
103826370

Наименование на органа, сключил концесионния договор
кмета на община Аксаково, област Варна

Лице, представляващо органа
инж. Атанас Костадинов Стоилов

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
кмета на община Аксаково, област Варна

Допълнителна информация за органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
Заповед № 665 от 01.09.2011г. на Кмета на община Аксаково за определяне на длъжностни лица и комисия за контрол

Имуществени права на концесионера
Чл.4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
4.1. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има следните права:
4.1.1. да експлоатира обекта на концесия и прилежащата инфраструктура
4.1.2. да осъществява стопанска дейност в обекта;
4.1.3. да събира изцяло в своя полза следващите се такси и плащания за предоставяните в обекта услуги;


Имуществени задължения на концесионера
Чл.4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
4.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има следните задължения:
4.2.1. Да не преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения;
4.2.2. Да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия;
4.2.3. Да не променя предназначението на обекта за целия срок на действие на концесионния договор;
4.2.4. Да не възпрепятства или да не създава затруднения за нормалното функциониране и ползване на язовира с оглед на неговото предназначение;
4.2.5. Да опазва водния обект от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;
4.2.6. Да осигури необходимата физическа и техническа охрана на обекта на концесията;
4.2.7. Да уведомява незабавно Концедента при констатиране на нанесени щети и повреди на обекта на концесията;
4.2.8. Предварително да съгласува с концедента и да получи неговото одобрение за извършване на подобрения в обекта на концесията, които не са предвидени в инвестиционната програма;
4.2.9. Да поеме за своя сметка всички разходи по поддържането и експлоатацията на обекта на концесията за целия период на действие на договора, в това число такси, данъци, административни такси по съгласуване и одобряване на проектна документация, по издаване на разрешителни, по охранана язовира и др.
4.2.10. Да спазва всички писмени препоръки на община Аксаково и другите компетентни органи за нивото на водата в язовира с цел безопасна експлоатация на обекта;
4.2.11. Да спазва разпоредбите на действащите актове касаещи дейностите в обекта на концесията, в това число актове и указания на компетентните органи свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве,на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред;
4.2.12. Да извършва концесионните плащания в размер, при условия и срокове, определени с концесионния договор;
4.2.13. Да осигурява по всяко време достъп на концедента до обекта на концесията и да представя на същия, или на определени от него длъжностни лица отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор по ред и в сроковете, определени с договора, както и всякаква друга информация и документация, свързани с обекта на концесията;
4.2.14. Да поддържа обекта на концесията съобразно определената в концесионния договор степен на интензивност и независимо от реализираните приходи от стопанската дейност, която ще осъществява на територията на обекта на концесията;
4.2.15. Да поддържа язовирната стена и съоръженията към нея в добро техническо състояние като провежда необходимите наблюдения и измервания за следене на сигурността им;
4.2.16. Да не предприема действия по изпускане на язовира;
4.2.17. Да не допуска извършване на действия, които ще застрашат сигурността на язовирната стена и съоръженията;
4.2.18. Да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до нарушаване на околната среда или предмета на настоящия договор;
4.2.19. Да не претендира след изтичането срока на договора за концесия заплащането на подобренията, които е направил;
4.2.20. Да осигурява здравето, спокойствието и неприкосновеността на посетителите на обекта на концесията;
4.2.21. При прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента обекта на концесията, годен за експлоатация, при условия, по ред и в сроковета, определени с концесионния договор;
4.2.22. При прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента цялата техническа, финансова, проектна и др. документаци във връзка с експлоатацията на обекта;
4.2.23. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и др. документи, които съдържат или показват или по друг начин са свързани с обекта на концесията, или са издадени във връзка с него. Обектът на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото нормално, продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването;
4.2.24. Да приема и търпи при наличие на форс-мажорни обстоятелства,трети лица, посочени изрично от Държавата/Общината да ползват концесионната площ.В случаите на предходното изречение, концесионерът няма право на обезщетение или компенсация.
4.2.25. Да не допуска, чрез свои действия, намаляване водния обем на язовира по какъвто и да е начин, което би довело до заличаване на обекта като единица от екологичния баланс на района;
4.2.26. Да изпълнява препоръки и указания на държавни органи във връзка с правилната експлоатация на обекта;
4.2.27. Да изпълнява предписанията на компетентните органи по поддържането на техническата изправност на язовирната стена, изпускателя и преливника на язовира;
4.2.28. В едногодишен срок от сключване на договора да изготви и да представи на концедента програма за експлоатация на язовира;
4.2.29. Да изработи и представи план за действие при аварийни ситуации и бедствия и да оборудва в близост до обекта на концесията склад с аварийни материали. Планът за действие да се представи на концедента в тримесечен срок след подписване на договора и да се съгласува с компетентните органи.
4.2.30. В едномесечен срок от сключването на концесионния договор да постави на видни места забранителни, предупредителни и информационни знаци според режима на ползване на язовира;
4.2.31. Да сключва ежегодно задължителните застраховки за обекта за своя сметка и в полза на община Аксаково;
4.2.32. До 10 дни от изтичането на всяка година по договора да прави писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
4.2.33. Да информира концедента за евентуални вредни въздействия върху околната среда, включително свличания на земни маси, замърсявания на води и т.н. При настъпване на екологични щети вследствие дейността на концесионера същия ги отстранява за своя сметка;
4.2.34. Да изготви за своя сметка необходимата за осъществяване на инвестиционната програма проектна документация и да изпълни същата в сроковете посочени в договора за концесия;
4.2.35. Да изпълнява инвестиционната програма и да реализира инвестициите в пълен обем, предвидени в офертата, представена от него при участието му в процедурата по концесия;
4.2.36. Да отчита и взима всички необходими предпазни мерки при строително-монтажните работи за опазване на озеленените площи, декоративната дървесна и храстова растителност от унищожаване, както и да не допуска замърсяване на околната среда;
4.2.37. Да изготви проектите в съответствие с действащите нормативни актове
4.2.38. Да осъществява техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея за гарантиране на безопастност и сигурност
4.2.39. В срок до 31.12.2011г. да изработи и представи в община Аксаково технически паспорт на язовир "Ботево"
4.2.40. В съответствие с чл.46 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите концесионерът се задължава да се снабди с разрешително за водоползване (разрешение за водовземане и разрешение за ползване на воден обект, регистрация като рибопроизводител (разрешително за стопански риболов)
4.2.41. Да представи оценка за въздействието върху околната среда/ОВОС/, когато водоема се ползва и за риборазвъждане;
4.2.42. При необходимост концесионерът се задължава да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
4.2.43. Концесионерът се задължава да започне реализацията на инвестиционните си предложения само след положителни решения на компетентния орган по околна среда, издадени по реда на ЗООС и ЗБР;
4.2.44. Да предприеме незабавни мерки по изпълнение на разпоредбите на Наредба №13/29.01.2004г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях за привеждане на язовирната стена в съответствие с изискуемото се състояние за такъв тип хидротехническо съоръжение;
4.2.45. При наличие на процес застрашаващ язовирната стена и/или съоръженията към нея незабавно да предприеме действия уведомяване на концедента;

Допълнително споразумение № 4/06.03.2018 г.
...
4.2.46. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да спазва стриктно предписанията дадени в Констативни протоколи на органите на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Комисията за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени (КОТЕСЯС), назначена от областния управител, комисията, назначена от собственика за извършването на годишни технически прегледи и Басейнова дирекция "Черноморски район" гр. Варна, както на всички други компетентни институции, свързани със законносъобразното стопанисване и експлоатация на обекта на концесията.

4.2.47. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и при необходимост да се изпускат част от валежните води, за да се предотврати скъсване на стената.

4.2.48. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изгради и поддържа локална система за оповестяване, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ и във връзка с чл. 137, ал. 1, т.1, буква "д" от ЗУТ.

(Добавен с Анекс от 06.03.2018)

Имуществени права на концедента
Чл.5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА
5.1. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този договор има следните права:
5.1.1 да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на другите задължения, поети от концесионера с офертата му и с концесионния договор;
5.1.2 да получава концесионни плащания в размер, при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
5.1.3 да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
5.1.4 да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;
5.1.5 да получава отчети и информационни доклади от концесионера по изпълнението на концесионния договор и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
5.1.6 да получи обратно обекта на концесията след прекратяване на концесионния договор при условия и по ред, определени с договора;
5.1.7 да притежава правото на собственост върху всички обекти - недвижими имоти, които концесионерът изгради със свои средства, вкл. и върху проектната и строителна документация;
5.1.8 да стане собственик на всички подобрения върху имота, включително новоизградените сгради и съоръжения и съпътстващата ги документация, както и да получи владението върху тях в състояние, правещо ги годни за експлоатация според предназначението им след изтичане срока на концесията;
5.1.9 да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват или по друг начин са свързани с обекта на концесията, или са издадени във връзка с последния;
5.1.10 да прекрати едностранно договора за концесия при виновно неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията по концесията;


Имуществени задължения на концедента
Чл.5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА
5.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:
5.2.1. да гарантира изключителното право на концесионера да управлява и да експлоатира обекта на концесията за срока на сключения договор в съответствие с условията и сроковете предвидени в него;
5.2.2. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера;
5.2.3. да не сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор;
5.2.4. да оказва съдействие на концесионера за изпълнение на задълженията му, в т.ч. и да одобри във възможно най-кратък срок в съответствие със строителните правила и норми необходимата документация за извършване на предвидените СМР, определени с договора;
5.2.5. да определи свои лица за осъществяване на контрол по изпълнение предмета на договора;

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
V. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл.12.За изпълнение задълженията по този договор Концесионерът предоставя на Концедента следните гаранции :
12.1. Гаранция за плащането на годишното концесионно възнаграждение - за гарантиране на изпълнението на годишното концесионно плащане концесионерът е внесъл парична гаранция в размер на 4 201лв., представляващи 100% от годишното концесионното плащане. Гаранцията се внася еднократно. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно възнаграждение дължимото от концесионера, същото се прихваща от концедента от паричната гаранция и договорът за концесия се прекратява.
12.2. Парична гаранция като гаранция за изпълнение на задължението за поддържане и привеждане на обекта на концесията в съответствие с нормативните изисквания в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди). Гаранцията се представя при подписване на концесионния договор и се освобождава при изпълнение на минимално изискуемата инвестиционна програма за поддържане и привеждане на обекта на концесията в съответствие с нормативните изисквания - съобразно представения график за изпълнението й. При неизпълнение на инвестиционната програма в сроковете предвидени с договора за концесия същият се прекратява. При предсрочно изпълнение на инвестиционната програма представената гаранция се освобождава в срок 30 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол, подписан от надлежно оторизирани от страните по договора, лица.


Х. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА.

Чл.31. За неизпълнение на този договор ще се счита всяко пълно неизпълнение или непълно, или неточно изпълнение, както на преки разпоредби на този договор, така и на нормативни актове, които регламентират извършването на действия, дейности или услуги, съгласно този договор или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекти на концесия.
Чл.32. Неизпълнение на договора може да се констатира от страните по договора или от определени от тях лица.
Чл.33.(1) В случай на неспазване на сроковете посочени в чл. 16, ал.1 за заплащане на годишното концесионно възнаграждение и при наличие на основателни уважителни причини, посочени от концесионера, концедентът има право да отсрочи заплащането на годишното концесионно възнаграждение до 30 юни на съответната година.
(2) В случаите на предходната алинея, за забавеното изпълнение на задължението за плащане по този договор, неизправната страна дължи на изправната освен законната лихва и неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на неизплатената част от задължението за съответния период , но не повече от 30%.
(3) При неплащане на концесионното възнаграждение и в допълнително определения по ал.1 срок, освен правото да получи неустойките и лихвите по ал.2, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор,без да дължи каквото и да е обезщетение и каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
Чл.34. При неизпълнение на инвестиционната програма в размера и сроковете предвидени с офертата на изпълнителя, разписани в чл.4, т.4.4 от настоящия договор, същия се прекратява едностранно от Концедента, без последния да дължи каквото и да е обезщетение и каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
Чл.35. Извършването от концесионера на каквато и да било друга стопанска дейност, неупомената в чл. 1 на договора, дава основание на концедента едностранно да прекрати договора, без да дължи обезщетение на концесионера, включително за направените във връзка с нея подобрения.
Чл.36. Когато концесионера не осигури достъп до язовира от страна на контролните органи на държавата и оторизирани представители на концедента за осъществяване на контрол по изпълнение условията на концесията, концесионера дължи обезщетение от две минимални работни заплати за страната към датата на възпрепятстване на контрола.
Чл.37. Когато концесионера не изпълнява предписанията на компетентните органи по поддър жанета на техническата изправност на язовирната стена, изпускателя и преливника на язовира, концесионерът дължи обезщетение на концедента от една минимална работна заплата за страна към датата на установяване на нарушението.
Чл.38.Когато концесионера не постави забранителни, предупредителни и информационни знаци според режима на ползване на язовира, концесионера дължи обезщетение на концедента от една минимална работна заплата за страната към датата на установяване на нарушението.
Чл.39.(1) При всяко друго неизпълнение на договора изправната страна има право да поиска от другата страна изпълнение на задълженията.
(2) При неизпълнение на задълженията, след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати договора с едностранно писмено предизвестие.

Допълнително споразумение № 4/06.03.2018 г.
..
Чл. 39а. КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи обезщетение за всички вреди, причинени на обекта, предмет на концесионния договор, на съоръженията към него и прилежащите терени, които са пряка и непосредствена последица от дейността на КОНЦЕСИОНЕРА и/или са свързани с действие, респ. бездействие и/или неизпълнение на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА, произтичащи от този договор и/или от нормативен акт.
Чл. 39б. Наложените глоби и/или санкции от държавни институции (компетентните държавни и контролни органи) за установени нарушения и/или неспазени предписания, при или по повод изпълнение и/или неизпълнение на правата и задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по настоящия договор, включително и такива, свързани с техническата и безопасна експлоатация на язовира като хидротехническо съоръжение, са изцяло за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА и се заплащат от него.
Чл. 39в. Ако в резултат на неизпълнение на задълженията по договора от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, бъде заведен иск срещу КОНЦЕДЕНТА и/или Община Аксаково от трета страна или бъдат наложени финансови санкции от държавени органи, КОНЦЕСИОНЕРЪТ ще възстанови на КОНЦЕДЕНТА и/или Община Аксаково всички претърпени от тях вреди, разноски и/или разходи.
Чл. 39г. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не заплати наложената му глоба/имуществена санкция по чл. 39б от настоящото споразумение, КОНЦЕДЕНТА има право да изисква плащане на същите по съдебен ред.
Чл. 39д. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, предвиден в действащото законодателство, когато те са в по-голям размер от уговорените неустойки.
(Добавен с Анекс от 06.03.2018)

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.33.(1) В случай на неспазване на сроковете посочени в чл. 16, ал.1 за заплащане на годишното концесионно възнаграждение и при наличие на основателни уважителни причини, посочени от концесионера, концедентът има право да отсрочи заплащането на годишното концесионно възнаграждение до 30 юни на съответната година.
(2) В случаите на предходната алинея, за забавеното изпълнение на задължението за плащане по този договор, неизправната страна дължи на изправната освен законната лихва и неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на неизплатената част от задължението за съответния период , но не повече от 30%.
(3) При неплащане на концесионното възнаграждение и в допълнително определения по ал.1 срок, освен правото да получи неустойките и лихвите по ал.2, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор,без да дължи каквото и да е обезщетение и каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл.34. При неизпълнение на инвестиционната програма в размера и сроковете предвидени с офертата на изпълнителя, разписани в чл.4, т.4.4 от настоящия договор, същия се прекратява едностранно от Концедента, без последния да дължи каквото и да е обезщетение и каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл.35. Извършването от концесионера на каквато и да било друга стопанска дейност, неупомената в чл. 1 на договора, дава основание на концедента едностранно да прекрати договора, без да дължи обезщетение на концесионера, включително за направените във връзка с нея подобрения.


Чл.39.(1) При всяко друго неизпълнение на договора изправната страна има право да поиска от другата страна изпълнение на задълженията.
(2) При неизпълнение на задълженията, след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати договора с едностранно писмено предизвестие.

Чл.43. Договорът се прекратява без предизвестие в следните случаи :
1. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или осъществяване на дейността - от датата на погиването или от датата на обективната невъзможност;
2. при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинския съвет не реши настоящия договор да бъде продължен с правоприемник - от датата на смъртта, съответно на прекратяването;
3. при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера - от датата на влизане в сила на решението;
4. по взаимно съгласие;
5. по силата на съдебно решение;
(2) При прекратяване на договора в случаите по ал.1,т.2 и 3 Концедента има правата на превилигирован кредитор.
(3) Прекратяването на концесионния договор може да се осъществи и по реда предвиден в раздел V "Прекратяване на концесионния договор" от Закона за концесиите или в Закона за сдружения за напояване. Когато постъпи искане от регистрирано сдружение за напояване за предаване на язовира и съоръженията на сдруженията, концедентът отправя до концесионерът писмено предупреждение за прекратяване на договора като му определя и подходящ срок за довършване на започнатите водностопански дейности. Срокът определен от концедента за прекратяване на договора не може да бъде по-дълъг от пет години. При прекратяване на договора на това основание концедентът не дължи обезщетение и/или неустойки.Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл.14. Срещу предоставената концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на концедента определено, съгласно този договор възнаграждение - концесионо възнаграждение.
Чл.15.(1) Концедентът предоставя на концесионера обекта, предмет на настоящия договор срещу годишна концесионна вноска в размер на 4 201 лв. /четири хиляди, двеста и един/, без ДДС .
Чл.16. (1) Годишното концесионно плащане се извършва ежегодно до 31 март за текущата година.
(2) За 2011г., годишното концесионно плащане за тази година се извършва при подписване на договора в размер пропорционален на оставащия брой дни до края на календарната 2011г.
Чл.17. Концесионното възнаграждение се индексира с натрупване всяка година с индекса на инфлация посочен от НСИ, както следва :
за първата година по договора - ГКП1 (годишно концесионно плащане)
за втората година по договора - ГКП2 = ГКП1 х ( 100 + I )/100
за третата година по договора - ГКП3 = ГКП2 х ( 100 + I )/100
за четвъртата година по договора - ГКП4 = ГКП3 х ( 100 + I )/100 и т.н.,
където I - годишен инфлационен индекс в % съгласно данни на НСИ за предходната година.

Чл.33.(1) В случай на неспазване на сроковете посочени в чл. 16, ал.1 за заплащане на годишното концесионно възнаграждение и при наличие на основателни уважителни причини, посочени от концесионера, концедентът има право да отсрочи заплащането на годишното концесионно възнаграждение до 30 юни на съответната година.
(2) В случаите на предходната алинея, за забавеното изпълнение на задължението за плащане по този договор, неизправната страна дължи на изправната освен законната лихва и неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на неизплатената част от задължението за съответния период , но не повече от 30%.
(3) При неплащане на концесионното възнаграждение и в допълнително определения по ал.1 срок, освен правото да получи неустойките и лихвите по ал.2, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор,без да дължи каквото и да е обезщетение и каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
Чл.18. Към датата на влизане в сила на концесионния договор, Концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно плащане в размер на 4 201 лв. (равно на годишното концесионно възнаграждение за съответния обект на концесията), без ДДС.

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
Чл.17. Концесионното възнаграждение се индексира с натрупване всяка година с индекса на инфлация посочен от НСИ, както следва :
за първата година по договора - ГКП1 (годишно концесионно плащане)
за втората година по договора - ГКП2 = ГКП1 х ( 100 + I )/100
за третата година по договора - ГКП3 = ГКП2 х ( 100 + I )/100
за четвъртата година по договора - ГКП4 = ГКП3 х ( 100 + I )/100 и т.н.,
където I - годишен инфлационен индекс в % съгласно данни на НСИ за предходната година.

Забележка
Съставен е нов АОС по КК и КР на с. Ботево, община Аксаково, област Варна на основание чл. 59, ал. 1 от ЗОС, § 1, ал. 1, т. 94 от ЗВ и Заповед № РД-18-907 / 13.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК.
За пълно описание на предмета на концесията да се чете:
"Язовир "Ботево", целия с площ 251 178 /двеста петдесет и една хиляди сто седемдесет и осем/ кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 05829.224.9 /пет хиляди осемстотин двадесет и девет, двеста двадесет и четири, девет/ по КК и КР на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, номер по предходен план: 001250, с АПОС № 6696/03.09.2018 г., вписан в агенцията по вписване - гр.Варна с вх. рег. № 24259 на 05.09.2018 г., акт № 143, том LXI, дело № 13241, дв. вх. рег. № 24049, при граници на имота: 05829.224.10, 05829.224.8, 05829.224.3, 05829.224.7, 05829.225.4, 05829.166.10, 05829.166.9, 05829.166.7, 05829.166.2, 05829.166.269, 05829.166.3, 05829.223.24, 05829.223.12, 05829.223.21, 05829.224.1, 05829.224.2."
версия 3.1.1